Information från Trafikverket

Hur går det med planerna för järnvägen genom Solna och Sundbyberg?

Trafikverket fortsätter utreda hur Mälarbanan ska byggas om på sträckan genom Solna och Sundbyberg (Huvudsta-Duvbo). Vi samarbetar med Solna stad och Sundbybergs stad om utformningen.

Det är många delar som ska som ska komma på plats innan vi kan visa mer i detalj var järnvägen ska ligga och hur anläggningen kommer att se ut. Här visar vi viktiga utredningspunkter och vilken status de har just nu.

1 – I december 2017 kom Trafikverket och Sundbybergs stad överens om att utöka längden på tunneln i den kommande järnvägsutbyggnaden genom Sundbyberg. Tunneln kommer att sträcka sig totalt cirka 1,4 kilometer, från kommungränsen i Duvbo till Ekensbergsvägen.

2 – Bron vid Löfströms Allé rivs. När i byggprocessen det kommer att ske utreds fortfarande.  Det beror på vilken produktionsmetod som väljs.

3 – Esplanaden: Vägtrafiken över järnvägen stängs av under byggtiden. För gående och cyklister kommer tillfälliga lösningar att ordnas.

3, 4, 5 – Befintliga gångtunnlar som rivs i samband med arbetet med det första tunnelröret. Hur tillfälliga passager  kan ske under byggtiden är under utredning.

5 – Under byggtiden kommer entré till pendelstationen att lösas på olika sätt beroende på i vilket skede vi är.

6 – Vi utreder ombyggnad av entré till tunnelbanan.

7 – Vi utreder placering av Sundbybergs station. Sundbybergs stations plattformar kommer att till stor del ligga i utomhusmiljö.

8 – Ekensbergsvägens framtida passage över järnvägen utreds. Tvärbanans bro påverkas inte.

9 – Frösundaledens bro över järnvägen kan behållas men det kommer att krävas viss ombyggnad.

10, 11 – Gång- och cykelvägar utmed och under järnvägen rivs i samband med arbetet.  Hur tillfälliga anläggningar blir under byggtiden utreds fortfarande.

12 – Fortsatt arbete pågår tillsammans med Solna stad att utreda förutsättningarna för en intunnling av järnvägen mellan Frösundaleden och Huvudstagatan.

13 – Vi utreder behov och placering av ytterligare ett spår för att underlätta godstrafik till Tomteboda bangård. Tidigare förslag var att bygga det mellan Frösundaleden och Huvudstagatan.  Nu utreder vi möjligheten att placera godsspåret till Tomteboda öster om Huvudstagatan. Se bild. Vi bjuder in till kompletterande samråd om detta under hösten.

14 – En ny station i Huvudsta utreds. En intunnling av järnvägen påverkar möjligheten att bygga en station.

15 – Huvudstagatans bro över järnvägen kan behållas men kräver en viss ombyggnad.

16 – Den nuvarande övergången för gång- och cykeltrafik vid Bangatan kommer att tas bort. Vi utreder alternativa vägar för gång- och cykeltrafik. Vad händer nu? Nästa steg i planprocessen är granskning av järnvägsplanen Huvudsta-Duvbo. Då kommer vi att visa mer i detalj var järnvägen ska ligga och hur anläggningen ska se ut. Då kommer vi också att visa samrådsredogörelsen med svar på hur vi hanterat synpunkter som kommit in.

Vad händer nu?

Nästa steg i planprocessen är granskning av järnvägsplanen Huvudsta-Duvbo. Då kommer vi att visa mer i detalj var järnvägen ska ligga och hur anläggningen ska se ut. Då kommer vi också att visa samrådsredogörelsen med svar på hur vi hanterat synpunkter som kommit in.

Besök gärna Trafikverkets hemsida för ytterligare information.

Med vänlig hälsning

Styrelsen

Kommentarer stängda.